Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako cestovná kancelária CK Spoznaj s nami svet, s. r. o., so sídlom 745, 900 86 Budmerice, Slovenská republika, IČO: 55 279 279, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 168491/B („spoločnosť“ alebo „CK“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov má CK pri spracúvaní osobných údajov postavenie tzv. prevádzkovateľa, to znamená, že CK sama alebo spoločne s inými osobami určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Zdroj osobných údajov

CK získava osobné údaje dotknutých osôb nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich zákazníkov (cestujúcich a objednávateľov) pri uzatváraní zmluvy o zájazde;
 • z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli CK svoje osobné údaje a udelili súhlas na ich spracúvanie;
 • od orgánov verejnej moci, poskytovateľov služieb alebo iných osôb.

CK získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný a nevyhnutný účelu ich spracúvania. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov

CK spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú primerané a nevyhnutné pre poskytnutie služby (zájazdu), pre dosiahnutie súladu so zákonnými požiadavkami a povinnosťami CK a pre ochranu oprávnených záujmov CK.

CK spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov dotknutých osôb:

 • základné identifikačné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis;
 • kontaktné údaje v rozsahu: adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail;
 • finančné údaje v rozsahu: číslo bankového účtu (IBAN), údaje o platbe za zájazd;
 • údaje potrebné pre vstup a návrat z krajiny zájazdu v rozsahu: druh, číslo a doba platnosti cestovného dokladu, druh a doba platnosti víz;
 • iné údaje potrebné na plnenie zákonných požiadaviek, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov CK;
 • údaje o používaní webovej stránky CK a jej účtov na sociálnych sieťach;
 • údaje týkajúce sa výkonu práv dotknutej osoby;
 • Obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy zo zájazdov a prípadne ďalších podujatí organizovaných CK.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

CK spracúva osobné údaje na základe nasledovných tzv. právnych základov určených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

Oprávnený záujem

CK môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov CK alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami CK sú najmä:

 • ochrana práv, ktoré CK alebo tretím osobám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel CK uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov CK; na tento účel CK uchováva osobné údaje Odberateľa najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 • zamedzenie podvodného konania, ak sa CK odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel CK uchováva osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • marketingové aktivity CK, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny; súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej spokojnosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov CK; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Plnenie zmluvy

CK spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie zmluvy o zájazde a na zabezpečenie poskytnutia služieb cestovného ruchu a komunikovanie s dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou CK v nevyhnutnom rozsahu je nevyhnutnou podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka tovarov a služieb, vrátane služieb cestovného ruchu, dotknutej osobe. CK poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté pre iné účely, napr. zvýšenia efektivity komunikácie. CK uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi CK a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, CK uchováva osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, najmä po dobu premlčania možných nárokov od ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov (vrátane začatých súdnych sporov), prípadne po dlhšiu dobu, pokiaľ dôjde k prerušeniu plynutia doby premlčania.

Plnenie zákonnej povinnosti

CK môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. CK môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní, správcovi dane, okresným úradom, alebo iným orgánom či osobám. 

CK spracúva osobné údaje dotknutej osoby pre účely realizácie platobného styku, fakturácie a vedenia účtovníctva, podľa zákonných povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov a právnych aktov:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok);
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

CK spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely predaja tovarov a poskytovania služieb cestovného ruchu zákazníkom, vrátane poskytovania zákazníckej starostlivosti, riešenia podnetov, sťažností a reklamácií podľa zákonných povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:

 • zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu;
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa;
 • zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

CK uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súhlas udelený dotknutou osobou

CK spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou, a to v prípade, že nemožno aplikovať žiaden z ostatných právnych základov. CK uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania platnosti takéhoto súhlasu, alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov

CK môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít alebo externí poradcovia. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre CK výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov. 

CK pri spracúvaní osobných údajov aktuálne nevyužíva žiadnych sprostredkovateľov.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od CK:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
  • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré CK spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); CK je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
  • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré CK spracúva („právo na opravu“);
  • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich CK získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a CK nemá iný právny základ na ich spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak CK spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že CK o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
  • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla CK v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie CK, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený CK s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Uplatnenie práv dotknutých osôb

CK určila pre uplatňovanie práv dotknutých osôb a pre prijímanie požiadaviek dotknutých osôb vo vzťahu k osobným údajom, ktoré CK spracúva, nasledujúce komunikačné prostriedky a formy uplatnenia práv:

 • osobne v sídle CK;
 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť spravidla úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla CK;
 • e-mailom na adresu CK info@spoznajsnamisvet.sk;

Cookies

V záujme podávania transparentných, jasných a zrozumiteľných informácií o nakladaní s informáciami a osobnými údajmi užívateľov svojho webového sídla poskytuje CK návštevníkom webovej stránky www.spoznajsnamisvet.sk, v súlade s ustanovením § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, nasledovné informácie o používaní údajov uložených v koncovom zariadení užívateľa, tzv. cookies („Cookies“). Ukladať alebo získavať prístup ku Cookies v zariadení dotknutej osoby môže CK len na základe preukázateľne udeleného súhlasu dotknutej osoby. Súhlas nie je potrebný pre Cookies, ktoré sú nevyhnutne nutné pre zabezpečenie fungovania webovej stránky www. spoznajsnamisvet.sk.

Čo sú Cookies?

Cookies je malé množstvo dát alebo malé textové súbory, ktoré sú uchovávané vo zariadení dotknutej osoby, prostredníctvom ktorého prehliada webovú stránku www.spoznajsnamisvet.sk. Cookies sú využívané na zlepšenie užívateľského zážitku na webovej stránke a na zabezpečenie niektorých funkcionalít webu, napríklad umožňujú identifikovať, že zo zariadenia dotknutej osoby navštevuje webovú stránku opakovane, čo CK umožňuje ponúknuť dotknutej osobe obsah, ktorý zodpovedá jej predchádzajúcim návštevám. Cookies CK tiež umožňujú zabezpečiť riadne fungovanie stránky www.spoznajsnamisvet.sk.

Typy a účel použitia Cookies

Súbory Cookies sa môžu deliť podľa doby, počas ktorej sú v zariadení uchovávané alebo podľa účelu, na ktorý si uchovávané.

Z hľadiska doby uchovávania sa Cookies delia nasledovne:

 • Dočasné cookies sú využívané len na účely jednej konkrétnej návštevy webovej stránky CK. Slúžia najmä na identifikovanie typu zariadenia návštevníka (počítač, tablet, mobilný telefón) pri opakovanom načítavaní častí webovej stránky v rámci jednej návštevy. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies zo zariadenia odstránené.
 • Trvalé cookies sú využívané na rozpoznanie unikátneho užívateľa webovej stránky CK a zostávajú uchované v zariadení až dovtedy, kým neuplynie ich vopred stanovená doba platnosti alebo kým ich dotknutá osoba nevymaže. Trvalé Cookies umožňujú CK poskytnúť návštevníkom webovej stránky pri ďalšej návšteve personalizovaný obsah.

Z hľadiska účelu sa Cookies delia nasledovne:

 • Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky a bez ich využitia by webová stránka nefungovala správne. Ide napríklad o funkcie ako navigácia webovej stránky a pod.
 • Preferenčné cookies umožňujú, aby sa uchovali informácie o preferovanom používaní webovej stránky užívateľom. Ide napríklad o voľbu preferovaného jazyka a pod.
 • Analytické cookies umožňujú porozumieť správaniu návštevníkov a užívateľov webovej stránky a tým aj zlepšovať jej funkcionality. Analytické cookies môžu vytvárať anonymné štatistiky.
 • Marketingové cookies umožňujú personalizáciu marketingového obsahu na webovej stránke CK. Využívajú sa predovšetkým na zobrazenie relevantnej reklamy pre užívateľa alebo návštevníka webovej stránky. 
 • Nezaradené cookies sú tie, ktoré aktuálne CK implementuje do webovej stránky a preto práve len prebieha ich zaraďovanie medzi vyššie uvedené kategórie.

Webová stránka CK využíva v súvislosti so súbormi Cookies aj službu Google Analytics. V prípade, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie o používaní Cookies touto službou, navštívte stránku Google Analytics. 

Nastavenie použitia Cookies

Cookies webová stránka CK využíva len v prípade, ak návštevník s ich používaním udelí výslovný súhlas prostredníctvom tzv. cookies lišty. Do okamihu, kým takýto súhlas návštevník neudelí, Cookies sa nevyužívajú. Súhlas však nie je potrebný pre Cookies, ktoré sú nevyhnutne nutné pre zabezpečenie fungovania webovej stránky www.spoznajsnamisvet.sk.

Svoj súhlas s využívaním jednotlivých kategórií Cookies môže návštevník kedykoľvek udeliť, zmeniť alebo odvolať v okne s nastaveniami Cookies (tzv. cookies lište) v časti „Detaily“. Toto okno môže návštevník kedykoľvek opätovne otvoriť prostredníctvom tlačidla umiestneného v dolnom rohu webovej stránky.

Zoberte, prosím, na vedomie, že vzhľadom na nastavenia webovej stránky CK, môže prípadné neudelenie súhlasu s používaním niektorých kategórií Cookies ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť používanie niektorých funkcií.