Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Občianske združenie Spoznaj s nami svet, IČO: 52 508 625, sídlo: Budmerice 745,
900 86 Budmerice (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových b. programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 • obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
 • orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: info@spoznajsnamisvet.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Zásady používania súborov cookies​

Používame súbory cookie (cookies) a príbuzné technológie na zefektívnenie našich služieb. Na našich stránkach používame cookies na rôzne účely. Používame ich na zisťovanie vašich preferencií, navigovanie medzi jednotlivými webovými stránkami, overenie Vašej totožnosti a prípadne na zabezpečenie našich webových stránok. V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia Vášho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Ukladajú sa do priečinku Vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu. Cookies môžu byť buď krátkodobé (session cookie) alebo dlhodobé (persistent cookie). Krátkodobé cookies sa z vášho zariadenia vymažú pri zavretí prehliadača. Dlhodobé cookies ostávajú uložené vo vašom zariadení, pokiaľ ich nevymažete alebo pokiaľ nestratia platnosť. Užívateľ môže vždy zablokovať použitie cookies alebo zmenou nastavení prehliadača vyžadovať povolenie každý raz pri ukladaní cookies. Myslite na to, že takéto zmeny môžu čiastočne alebo úplne obmedziť použitie webových stránok.

Používanie cookies

Používaním webových stránok prevádzkovaných webstránkou Spoznajsnamisvet.sk, vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má prednastavené povolené prijímanie súborov cookies. Ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. V rámci našich súborov cookies neukladáme žiadne informácie o užívateľoch, ktorými je ich možné identifikovať, a ani nezdieľame informácie s tretími stranami.

Aké typy cookies používame?

 • Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zablokujete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 • Prevádzkové cookies – slúžia na analýzu správania užívateľa webovej stránky, zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Zablokovaním týchto cookies, vám negarantujeme plnú funkčnosť našich webových stránok.
 • Nutné cookies – cookies, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie našich stránok. Tieto cookies o Vás nezhromažďujú informácie, používajúce pri marketingu a ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.
 • Cookies tretích strán – cookies, ktoré vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics alebo Facebook. Služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Ako môžem spravovať moje cookies preferencie?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie cookies. Na zmenu tohto nastavenia nájdete inštrukcie v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Zmeny nastavenia sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Zablokovanie cookies pravdepodobne negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.